Main  
    Discipline_settings        Scientific research        Teaching faculty
 
General Information

 General Party secretary  Li Tianan          

Deputy Party secretary TANG Boming ; ZHOU Zhi

University President  TANG Boming ;    

Deputy President YI Zhijian; Zheng Xuxi; WANG Pingyi;Zhang Shangyi; Zhao Mingjie ; Huang Chenfeng