Main  
    Discipline_settings        Scientific research        Teaching faculty
 
General Information

 General Party secretary  Chen Liuting          

Deputy Party secretary TANG Boming ; ZHOU Zhi

University President  TANG Boming ;    

Deputy President  WANG Zhixiang; LIANG Naixing; WANG Changxian; YI Zhijian